تعریف تکنولوژی آموزشی از گذشته تا امروز تغییرات زیادی را تجربه کرده است. حدود یک قرن پیش تکنولوژی آموزشی منحصر به استفاده از ابزارهای آموزشی تعریف می شد ولی در دهه های بعد، متناسب با پیشرفت علوم ارتباطات و پیدایش نگاه سیستمی به آموزش این تعریف دگرگون شد. و امروزه تکنولوژی آموزشی کلیه فرایند های طراحی، اجرا و ارزشیابی را نیز شامل می شود.

در این اینفوگرافی که توسط دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک طراحی شده است به این تحولات پرداخته ایم:

تعاریف تکنولوژی آموزشی